Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

midnightlover
8302 e233
midnightlover
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
midnightlover
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl
midnightlover
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viatelefonschroedingera telefonschroedingera
midnightlover
1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
midnightlover
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
midnightlover

June 15 2017

midnightlover
6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viayourhabit yourhabit
midnightlover
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
midnightlover
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
Potrzebuję kogoś, kto potrzebuje mnie…
— Piotr Tokarz (via polskie-zdania)
midnightlover
4006 d8f4 500
Reposted fromwaszczu waszczu viagitana gitana
midnightlover
0089 080c 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
midnightlover
1582 a91b
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
Reposted fromkjn kjn viagitana gitana
midnightlover
3662 c83a 500
Reposted fromKACHA KACHA viagitana gitana
0925 3dee 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viagitana gitana
midnightlover
midnightlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl